Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน / แผนการปฏิบัติงาน ของงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงาน ของงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
          2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
          4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ
          หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน ประกอบด้วย 6 กอง 3 สำนัก 4 ศูนย์ 14 คณะ 2 สถาบัน และ 2 คลินิกโดยแบ่งตรวจสอบเป็น 4 ปี ดังนี้
          – ปี 2558 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 27 แห่ง ประกอบด้วย 6 กอง 3 สำนัก 4 ศูนย์ 10 คณะ 2 สถาบัน 2 คลินิก
          – ปี 2559 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 28 แห่ง ประกอบด้วย 6 กอง 3 สำนัก 4 ศูนย์ 11 คณะ 2 สถาบัน 2 คลินิก
          – ปี 2560 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 27 แห่ง ประกอบด้วย 6 กอง 3 สำนัก 4 ศูนย์ 10 คณะ 2 สถาบัน 2 คลินิก
          – ปี 2561 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 28 แห่ง ประกอบด้วย 6 กอง 3 สำนัก 4 ศูนย์  11 คณะ 2 สถาบัน 2 คลินิก
          โดยที่ กอง ศูนย์ สำนัก สถาบัน คลินิก และ คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์จะได้รับการตรวจสอบทุกปี  ในส่วนของคณะวิชาสายสังคมจะทำการหมุนเวียนตรวจสอบในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งแต่ละคณะจะได้รับการตรวจสอบคณะละ 2 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย
          – ผู้จัดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager) จำนวน 1 คน
          – ผู้ควบคุมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor) จำนวน 2 คน
          – ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Staff) จำนวน 2 คน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*