ประวัติความเป็นมา

          ปี พ.ศ.2549 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 08/2549 ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการสภาฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

          ปี พ.ศ.2550 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 02/2550 คณะกรรมการสภาฯ มีมติยกเลิกคำสั่งสภาฯ ที่ 08/2549 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 03/2550 มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์                                         ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ                 กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์  กฤษณามระ              กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ          กรรมการและเลขานุการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร           ผู้ช่วยเลขานุการ

          ปี พ.ศ.2559 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 08/2559 คณะกรรมการสภาฯ มีมติยกเลิกคำสั่งสภาฯ ที่ 01/2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายชื่อต่อไปนี้


1. นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล                                     ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ                กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ          กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์  กฤษณามระ             กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร           กรรมการและเลขานุการ

          เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทางคณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบ และประสานงานกับฝ่ายบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิการบดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติและระเบียบที่นำมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
          – ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
          – ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
          – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542
          – มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ( COSO) และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งสหรัฐอเมริกา (General Accounting Office หรือ GAO)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*