7 ส

มาตรการ 7 ส งานตรวจสอบภายใน

ประจำวัน

» เลื่อนเก้าอี้เข้าไปชิดโต๊ะในช่วงเวลาพักและหลังเลิกงาน

» ใต้โต๊ะ จัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ

» หลังตู้ จัดวางสิ่งของให้เหมาะสม สวยงาม สะอาดและเรียบร้อยเป็นระเบียบ

» เมื่อเลิกใช้งานปิดเครื่องและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

» มีการกำหนด โซนในการใช้ไฟฟ้า และมีการใช้ไฟฟ้าที่แยกตามโซนอย่างเหมาะสมเป็นประจำหรือมีนโยบายแนวทางในการประหยัดไฟฟ้าที่ชัดเจน  Ex  Stand By Computer ทุกครั้งที่พักเที่ยงและปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน / ปิดไฟทุกครั้งที่พักเที่ยงและเปิดไฟเวลา 13.00 น.

» มีการนำกระดาษมาใช้ซ้ำ Ex นำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำในกรณีที่จะปริ้นเอกสารเป็นสำเนา

» มีการเวียนหนังสือ / รายงานการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ประจำเดือน

» สะสางหนังสือ หนังสือวิชาการ และเอกสารเก่าล้าสมัยที่ไม่ได้ใช้งาน

» สถานที่เก็บเอกสาร/สิ่งของเหมาะสมและควรให้ถูกสุขลักษณะ (สภาพหมดจด สะอาดตา) และเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ประจำปี

» งานตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ที่กองแผนและพัฒนาจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 117/2553 และตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 025/2554

» พื้นและเพดานที่ไม่มีหยักไย่ หรือคราบสกปรก

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*