งานตรวจสอบภายใน

 ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของงานตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2559 ระยะที่ 1

หน่วยงาน วันที่เข้าตรวจ จำนวนวัน เอกสารในการตรวจ
 คณะกายภาพบำบัด/คลิกนิกกายภาพบำบัด 28-11-2559 9-12-2559 10 วัน Click
 คณะพยาบาลศาสตร์ 28-11-2559 9-12-2559 10 วัน Click
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13-12-2559 23-12-2559 9 วัน  Click
 คณะการแพทย์แผนจีน 13-12-2559 23-12-2559 9 วัน  Click
 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 09-01-2560  20-01-2560 10 วัน  Click
 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 09-01-2560  20-01-2560 10 วัน  Click
 คณะเภสัชศาสตร์ 23-01-2560 03-02-2560 10 วัน  Click
 คณะศิลปศาตร์ 23-01-2560 03-02-2560 10 วัน  Click
 คณะนิติศาสตร์ 06-02-2560 10-02-2560 5 วัน  Click
 สถาบันไทย-จีนศึกษา 06-02-2560 10-02-2560 5 วัน  Click
 สถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน์ 13-02-2560 17-02-2560 5 วัน  Click
 ศูนย์วัฒนธรรม 13-02-2560 17-02-2560 5 วัน  Click
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 20-02-2560 03-03-2560 10 วัน  Click
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2560 03-03-2560 10 วัน  Click

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /var/www/web32/web/wp-content/themes/jarida/sidebar-footer.php on line 10